ПАКЕТНО РЕШЕНИЕ ЗА Консултантски компании

Основните ползи на една консултантска компания от внедряването на бизнес софтуерно решение са свързани с проследяването на работата и фазите на проектите, по които работи, възможността да обвърже документооборота и задачите към контрагентите и проектите си и да проследява финансовия резултат от всеки проект.

Основни предизвикателства

Изследване на Макензи сред офис работниците показва че средно 1.5 часа от работни им ден бива изгубен в търсене на информация. Това означава, че всеки 5-и човек в една консултантска компания отсъства. Към това добавяме и необходимостта от поддържане на пълна документация за изпълняваните проекти – от времевите отчети до протоколи от проведените срещи и поетите ангажименти

 • Невъзможност лесно да се проследи работата на консултантите – колко са ефективни, какви задачи са им възложени, до къде са стигнали
 • Трудно определяне на капацитета на компанията – кога можем да извършим задачите, които клиента иска да ни възложи
 • Времеотнемащо изготвянето на отчети към клиенти и фактуриране
 • Невъзможност да се направи анализ на рентабилността на проектите, по които се работи
 • Трудно преизползване на извършената работа по друг проект поради факта, че хората не знаят за кой клиент какви проекти са изпълнявани през времето

Защо да ни изберете?

 • Подреждаме и централизираме фирменото познание в една система и даваме лесен достъп и възможност за търсене на потребителите с необходимите права
 • Помагаме да планирате работата по проекти и клиенти на едно място и да следите натовареността на екипа
 • Автоматизираме билинг процеса чрез изготвяне на отчети, фактури и проследяване на плащанията по тях
 • Координираме лесно екипите чрез споделени календари и задачи, в които се нанасят и болнични, отпуски, лични ангажименти

Как постигаме този резултат?

 • Пълна проследимост на работата през годините
 • Персонализиране на юридическа информация за клиентите
 • Възможност за прилагане на файлове към досието на клиента
 • Дигитализация документооборот – търсене, проверка, контрол на сроковете
 • Управление проектите и задачи
 • Класиране на всички външни документи по проекта
 • Регистриране на всички оферти получени от подизпълненители по даден проект
 • Регистриране на договори с всички реквизити дефиниращи оперативните и финансови ангажименти на фирмата
 • Отчитане на време по проекти, документи, задачи
 • Създаване на отчети към клиенти и фактури по тях

ВИЖ НАШЕТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЛЕДНИТЕ КЛИЕНТИ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda