Направете запитване

Пакетно решение

Събиране на вземания

Повече събираемост и рентабилност с по-малко усилие за обработка на информация

Основни предизвикателства

 • Липсата на автоматизация на приемането на нови случаи от корпоративните клиенти прави обработката на всеки седмичен/месечен файл борба с Excel и възможности за допускане на грешки.
 • Отчитането на извършената работа или в конкретни случаи подаване на седмични и месечни файлове към Централния кредитен регистър изисква много ръчен труд, в най-добрия случай използване на малки програмки или скриптове.
 • Трудно проследяване на цялостната история на даден длъжник, особено когато той е такъв по няколко различни клиента и съответно може да е разпределен към различни служители.
 • Невъзможност да се съберат на едно място всички действия, предприети от различни служители за събиране на едно вземане.
 • Excel или Word базирано проследяване на заведените дела е изключително ограничена система с много възможности за проблеми при инцидентно изтриване на колони, формули, връзки между записите.
Запазете час за разговор

Отнема по-малко от минута

Запазете час за разговор

Защо да ни изберете

 • Спестяване на огромно количество ръчен труд и разходи за него чрез автоматизация на входа и изхода на информацията. Без значение дали говорим за Excel файлове, директни връзки с други информационни системи или подаване на структурирани текстови документи.
 • Спестяване на разохди за човекочасове с автоматично създаване и водене на досие на всеки един длъжник, като по този начин се елиминира двойната работа по събиране на информация за едно и също лице и се виждат на едно място всички действия и дела, предприети спрямо него.
 • По-висока събираемост с улеснен процес по софт събирането на вземанията чрез отбелязване на следващи стъпки, направеното до момента, автоматично генериране на официални писма и покани.
 • Безпроблемно управление на множество дела - без значение дали са 5 или 5000, системата ще ги класифицира, проследява, генерира автоматично документите, необходими по инстанции, следи приходите и разходите по тях.

Пакетни цени

За Вашия бизнес предлагаме готови решения, които можете да започнете да ползвате веднага и са на разумна цена. Към тях имате месечна такса, включваща хостинг и бекъп на данни, както и 2 часа поддръжка и софтуерни актуализации.

Custom

Свържете се с нас за персонална оферта

Персонализиран

 • Допълнителни модули
 • Множество лицензи
 • Интеграция с множество системи
 • Обучение на екипите
 • Премиум поддръжка
Направете запитване

Mодули

Standard

Досие длъжник

За всеки един клиент, длъжник, доставчик, съдилища, институции и прочие системата води автоматични досиета, в които да се записват всички записи, които са асоциирани към тях (запитвания, оферти, заявки, договори и прочее). Системата може да разграничава различни типове контрагенти и за всеки един от тях запазва специфична информация. Допълнително системата поддържа контактна информация за всеки един контрагент – телефон, факс, e-mail, адрес и възможност за асоциирането на множество офиси и лица за контакти.

Случаи

Регистър на случаи (необслужвани кредити) с възможност за вписване на падежните и плащанията по тях.

Погасителен план

Погасителният план трябва да се генерира първоначално въз основа на подписания договор за кредит. Той включва няколко компонента – вноска по главница, лихва, доп. услуги (гаранция), наказателна лихва по неизплатена вноска.  Всеки един от тези компоненти може да се покрива с плащане по отделно и да се покрива хронологично и в следния порядък – наказателни лихви, лихви, главница. В зависимост от кредитния продукт в погасителния план има възможност клиентът да заплаща само лихвата, а главницата да става дължима за един допълнителен период заедно с дължимата за този период лихва. При забава на някоя от вноските системата автоматично добавя или променя стойността на наказателната лихва за вноската. 

Постъпили плащания

Вписване на постъпили плащания и автоматично разпределяне по пера.

Справки за анализ

 • Просрочия по падежи 
 • Събрани суми по пера, тип продукт, служител 
 • Очаквани постъпления за период
 • Кредитно досие клиент
 • Справка за извършени плащания
 • История на промените по кредита на клиент

Импорт на данни от външни фирми

 •  Импорт на контрагенти (длъжници, съдлъжници, поръчители, цеденти) и изкупени договори (договори и дела) по разработен шаблонен файл– изграждане на функционалност и реално импортиране на данните.
 • Еднократен импорт на платежни документи от момента на закупуване на цесиите по шаблонен файл. 
 • Обработване на специфики при разпределяне на плащанията.

Връзка с ЦКР (при изкупени кредити)

 • Автоматизирано генериране на необходимите отчети и подаване към Централен кредитен регистър на предварително дефинирани имейл адреси. 
 • Автоматизирана проверка на кредитната история на искащия кредит. 

€380

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1800€ еднократна такса

Вземете Standard

Какво споделят за nZoom

Пластхим-Т АД

“БГСервиз – за нас това е компания със специално отношение към клиента.”

Изпълнителен директор

Галин Георгиев

Клиенти, които ни се довериха