Направете запитване

Пакетно решение

Консултантски компании

Повече рентабилност на проектите с по-малко загуба на време и човешки ресурс

Основни предизвикателства

 • Невъзможност лесно да се проследи работата на консултантите – колко са ефективни, какви задачи са им възложени, до къде са стигнали.
 • Трудно определяне на капацитета на компанията – кога можем да извършим задачите, които клиентът иска да ни възложи.
 • Време, отнемащо изготвянето на отчети към клиенти и фактуриране.
 • Невъзможност да се направи анализ на рентабилността на проектите, по които се работи.
 • Трудно преизползване на извършената работа по друг проект, поради факта, че хората не знаят за кой клиент какви проекти са изпълнявани през времето.
Запазете час за разговор

Отнема по-малко от минута

Запазете час за разговор

Защо да ни изберете

 • Пълна и бърза проследимост на вътрешната информация - подреждаме и централизиране данните и даваме лесен достъп и възможност за търсене на потребителите с необходимите права.
 • Повишена производителност - помагаме да планирате работата по проекти и клиенти на едно място и да следите натовареността на екипа.
 • Спестено време и разходи за генериране и проследяване на фактури - автоматизираме билинг процеса чрез изготвяне на отчети, фактури и проследяване на плащанията по тях.
 • Лесна координация на екипите - споделени календари и задачи, в които се нанасят и болнични, отпуски, лични ангажименти.

Пакетни цени

За Вашия бизнес предлагаме готови решения, които можете да започнете да ползвате веднага и са на разумна цена. Към тях имате месечна такса, включваща хостинг и бекъп на данни, както и 2 часа поддръжка и софтуерни актуализации.

Basic

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

 • 2 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа на месец
 • Софтуерни актуализации
Вземете Basic
nZoom+

€430

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 2500€ еднократна такса

 • 9 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа на месец
 • Софтуерни актуализации
Вземете nZoom+
Custom

Свържете се с нас за персонална оферта

Персонализиран

 • Допълнителни модули
 • Множество лицензи
 • Интеграция с множество системи
 • Обучение на екипите
 • Премиум поддръжка
Направете запитване

Mодули

Basic

Standard

nZoom+

Досие на контрагент

За всеки един контрагент системата води автоматични досиета, в които да се записват всички документи и записи, които са асоциирани към тях. Системата може да разграничава различни типове контрагенти (клиент, потенциален клиент, институция и др.) и за всеки един от тях запазва специфична информация, съобразена спрямо Вашите нужди. Допълнително системата поддържа контактна информация за всеки един контрагент – телефон, факс, e-mail, адрес и възможност за асоциирането на множество офиси и лица за контакти.
За всеки един тип клиент могат да се дефинират различни характеристики, спрямо които да се направи сегментиране на клиентите.
 

Проекти и тръжни процедури

Модулът управлява процеса по преглед и оценка на процедури във връзка с управление на всеки отделен проект или търг. Системата напомня за предстоящо изтичане на срокове по различните етапи. За всеки проект освен неговите етапи се регистрира и кратка информация за резултата от процедура, което дава възможност за анализ на дейностите и резултатите на всички проекти. Към всеки проект има възможност за прикачване на файлове, свързани с всеки един негов етап.

Запитвания

В системата се водят всички запитвания  и потенциални възможности за сделки от страна на клиенти. В зависимост от бизнес линията и конкретното запитване се попълва съответна електронна форма и запитването може да протече в различни фази и да се назначава между различни потребители. Подобрява организацията и като следствие увеличава успеваемостта при придобиване на нови клиенти. Възможност за проследяване на най-добрите източници на нови клиенти, причини за отказ и прочее.

Оферти

На база проведени срещи и въведени в системата запитвания се създават оферти, които могат да се управляват лесно чрез различни статуси – обработени, изпратени при клиента, одобрени, отхвърлени и прочее, както и да се следи тяхното изпълнение. Към всяка една оферта има възможност за прикачване на файлове. Всички оферти формират регистър оферти, от който може бързо и лесно да се получи информация за текущото им състояние.

Търговски кампании и обаждания

Системата има възможност да се интегрира със системи за масово изпращане на писма за провеждане на сегментирани търговски кампании. Търговците отбелязват всички дейности (срещи, обаждания и др.), които осъществяват по различни търговски кампании.
Модулът дава възможност да се проследяват всички обаждания и резултатите от тях в рамките на една кампания и да са анализира нейното протичане. Справка за протичането на кампанията показва всичките разговори за определен период от време на даден служител, кампания или всички обаждания с последваща стъпка.

Организация на срещи

Възможност за използване на единен календар в рамките на цялата организация за следене и координиране на срещи, ангажименти, следене на регулярни събития, напомняния за предстоящи ангажименти и пр. В календара има възможност да се настройват напомняния, свързани със задачите. 
В системата има модул за вписване на протоколите от срещи с клиентите.  В тях има място за свободен текст за описание на темите на среща, както и възможност при поет ангажимент от страна на служител, с краен срок вписван в протокола, системата автоматично да му създаде задача.

Задачи и отчитане на време

В системата се дава възможност да се възлагат задачи на екипа и да се следи за тяхното изпълнение, както и да се отчита направеното до момента. Задачите могат да се създават както ръчно, така и автоматично при настъпване на определени събития (регулярни задачи, задачи от протоколи от срещи, задачи въз основа на сменен статус или просрочване на документ)

Договори

В системата има възможност да се вписват подписаните с клиентите договори за предоставяне на услуги срещу фиксирана такса. Спрямо определените в договора условия, системата може сама или след одобрение на съответния отговорник да създава фактура, генерира PDF файл и да го изпраща на лицата за финансов контакт от страна на клиента. Промените по договорните споразумения сключени със задна дата могат да генерират дебитни/кредитни известия към вече издадените фактури.

Финанси

Освен от договорите, има възможност да се регистрират и фактурират и еднократни поръчки на клиенти, с които няма сключен абонаментен договор за обслужване. 
Издаване на фактури и всички други финансови документи и следене на плащания по тях. Справки за следене на дължимите суми, несъбраните суми по давността им и масово изпращане на официални персонализирани писма на некоректните компании. Водене на банкови сметки и проследяване на салдата по тях и справка за финансовия поток в организацията за определен период от време. 
Справка за изпращане на имейли за просрочени задължения към клиентите.

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

Вземете Basic

€380

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1800€ еднократна такса

Вземете Standard

€430

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 2500€ еднократна такса

Вземете nZoom+

Какво споделят за nZoom

Адрес Недвижими Имоти АД

“Личният подход и ангажираността, както и желанието да разбере и помогне на клиента, е това, с което ме спечели Юлиян.”

Ръководител "Финансов отдел"

Илиян Илиев

Клиенти, които ни се довериха