Направете запитване

Пакетно решение

Бързи и ипотечни кредити

Повече скорост на процесите с по-малко ръчна работа

 

Основни предизвикателства

 • Трудна обработка на заявки за кредити – ръчна работа при оценка на запитвания, преписване на електронни писма в системи.
 • Липса на скоринг модели или връзка към такива системи.
 • Централният кредитен регистър изисква седмични и месечни справки за дейността на дружествата със своите специфики, промени и необходимост от подаване на коректна информация.
 • Ръчното или полуавтоматично подготвяне на файловете може да отнеме изключително много ценен ресурс.
 • Липса на контролни точки за проследяване на „здравето“ на кредитите – преглед и ръчно изпращане на писма или SMS-и за напомняне при просрочие спира да върши работа много бързо.
 • Процесите по „меко“ (с обаждания и известявания) и „твърдо“ (със завеждане на дела) събиране на вземанията са разкачени от основната информационна система и в най-добрия случай са на Excel.
 • Външното или вътрешно счетоводство много трудно намира необходимата информация, за да може да осчетоводи коректно движенията в реално време (поради спецификата на признаването на приходите от дейността).
Запазете час за разговор

Отнема по-малко от минута

Запазете час за разговор

Защо да ни изберете

 • Удобство - nZoom е интегрирано решение с всички необходими процеси на едно място – от заявката за кредита до изпълнителен лист, издаден от създадено съдебно дело.
 • Свързаност - връзка с други системи и външни източници на информация – освен вездесъщия ЦКР, вашият сайт може да е изцяло свързан със системата, а клиентите Ви да имат профил за преглед на кредитите и тяхната история, дължимите суми и евентуални просрочия.
 • Ефективност - гъвкава настройка на кредитни продукти, лихви, автоматично изчисляване на ГПР, специфични погасителни планове, разпределение на плащания по пера.
 • Повишена събираемост - Автоматично начисляване на наказателни лихви, суми за адвокатски хонорари по завеждане на дела и други базирани на алгоритми изчисления.
 • Лесен анализ – системата с един клик ще покаже пълно досие на даден клиент, ще подаде списък с проблемни кредити с опция за автоматично изпращане на напомняния.
 • Пестене на време - Генериране на документи от бланкови документи – договори, искания, пълномощни.
 • Надежден партньор – пазарът на софтуерните решения за бранша е много фрагментиран с множество специфични или вътрешно създадени системи. В момента, в който разработчикът има друг проект, системата остава без поддръжка, която е ключова за нормално опериране на бизнеса. С нас това няма да Ви се случи - ние сме винаго на разположение. 

Пакетни цени

За Вашия бизнес предлагаме готови решения, които можете да започнете да ползвате веднага и са на разумна цена. Към тях имате месечна такса, включваща хостинг и бекъп на данни, както и 2 часа поддръжка и софтуерни актуализации.

Basic

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

 • 9 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа на месец
 • Софтуерни актуализации
Вземете Basic
Standard

€380

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1800€ еднократна такса

 • 11 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа на месец
 • Софтуерни актуализации
Вземете Standard
Custom

Свържете се с нас за персонална оферта

Персонализиран

 • Допълнителни модули
 • Множество лицензи
 • Интеграция с множество системи
 • Обучение на екипите
 • Премиум поддръжка
Направете запитване

Mодули

Basic

Standard

nZoom+

Връзка ЦКР

 • Автоматизирано генериране на необходимите отчети и подаване към Централен кредитен регистър на предварително дефинирани имейл адреси. 
 • Автоматизирана проверка на кредитната история на искащия кредит. 

Досие кредитополучатели

Досие на кредитополучателите с история на кредитите и възможност за удължаване на кредита, предсрочно погасяване и  корекция на погасителен план

Досие длъжници

Дава възможност за попълване на множество данни за длъжниците на компанията 

Кредитни продукти

Тук се дефинират различните кредитни продукти и планове. За всеки един продукт се дефинират горна и долна граница на сумата, която се иска, възможните периоди на връщане на кредита, тип вноски по кредита, срокът на кредита, лихви и всички останали компоненти, спрямо които може да се генерира автоматично погасителния план при сключен договор. 

Договори и анекси

Всеки един отпуснат кредит представлява договор с параметри – клиент, офис, служител, кредитен продукт, дата на сключване, дата на приключване,  заем, лихва, доп. услуги, обща сума, схема на погасяване. При маркиране на договор като подписан той не може да се променя освен чрез създаване на анекс към него или при промяна на погасителния план, който се създава като неразделна част от договора.

Съдебно дело

Регистриране на съдебно дело, автоматично генериране на документите, свързани с делото. Автоматично ежедневно изчисление на наказателната лихва по делото. Вписване на постъпили плащания и направени плащания към делото, както и съдебно признатите такива. Разпределение на плащанията по пера.

Плащания по кредити

Отразяване и следене на плащанията с автоматично разпределение към съответните пера на кредита.

Погасителен план

Погасителният план трябва да се генерира първоначално въз основа на подписания договор за кредит. Той включва няколко компонента – вноска по главница, лихва, доп. услуги (гаранция), наказателна лихва по неизплатена вноска.  Всеки един от тези компоненти може да се покрива с плащане по отделно и да се покрива хронологично и в следния порядък – наказателни лихви, лихви, главница. В зависимост от кредитния продукт в погасителния план има възможност клиентът да заплаща само лихвата, а главницата да става дължима за един допълнителен период заедно с дължимата за този период лихва. При забава на някоя от вноските системата автоматично добавя или променя стойността на наказателната лихва за вноската. 

Справки за анализ

1. Просрочия по падежи 
2. Събрани суми по пера, тип продукт, служител 
3. Очаквани постъпления за период
4. Кредитно досие клиент
5. Справка за извършени плащания
6. Поискани / отпуснати кредити за период 
7. История на промените по кредита на клиент
и др.

Софт кълекшън

Регистриране на действията и следене на процесите, свързани със "софт кълекшън" - проведени телефонни разговори, изпратени автоматично от системата писма, SMS-и.

Хард кълекшън

Управление на извънсъдебни и съдебни вземания:
• Регистър на случаи (необслужвани кредити) с възможност за вписване на падежните и плащанията по тях.  
• Електронно Досие длъжници с възможност за попълване на множество данни за длъжниците на компанията.
• Възможност за регистриране на действия по софт колекшън – проведени телефонни разговори, изпратени автоматично от системата писма, SMS-и.
• Регистриране на съдебно дело, автоматично генериране на документите, свързани с делата. Възможност за настройка на стандартни форми/шаблони за генериране на документи.  
• Автоматично ежедневно изчисление на наказателната лихва по делото.  
• Вписване на постъпили плащания и направени плащания към делото, както и съдебно признатите такива. Разпределение на плащанията по пера.
• Комплект от анализи за общите суми или постъпилите и платени суми за определен период от време.
• Възможност за създаване и актуализиране на номенклатурна база в системата със съдилища, ЧСИ, статуси на дела.
• Регистър запис на заповеди по кредити.

Интеграции (уебсайт, портал, КЕП, скоринг модели и др.)=

Възможност за интеграции с трети страни - уебсайт на компанията, клиентски портал, системи за одобрение на кредити, доставчици на електронни подписи, компании предоставящи скоринг модели, доставчици на SMS услуги, epay/easypay и др.

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

Вземете Basic

€380

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1800€ еднократна такса

Вземете Standard

€430

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 2500€ еднократна такса

Вземете nZoom+

Какво споделят за nZoom

Пластхим-Т АД

“БГСервиз – за нас това е компания със специално отношение към клиента.”

Изпълнителен директор

Галин Георгиев

Клиенти, които ни се довериха