Направете запитване

Пакетно решение

Строителни компании

Повече автоматизация на управлението с по-малко време и усилия

Основни предизвикателства

 • Трудности при каталогизирането и намирането на документацията по обекта и задачите, свързани с него.
 • Времеотнемаща подготовка на „стандартни“ документи, свързани с отчитането и документацията на обекта.
 • На практика невъзможност за проследяване на преразход на материали по обекти до неговото приключване, когато вече трудно могат да бъдат взети мерки.
 • Необходимост от многократно въвеждане на една и съща информация – данните от КСС за офертата не се прехвърлят към складовото стопанство, дейностите по договор не се съпоставят автоматично с отчетите или актуването по проекта.
Запазете час за разговор

Отнема по-малко от минута

Запазете час за разговор

Защо да ни изберете

 • Спестяване на време чрез подредена и при възможност автоматично генерирана спрямо въведените бланки документация по обектите.
 • Ефективно разпределяне на ресурсите на фирмата чрез планиране на изпълнение на дейностите по обектите по седмица и проследяване на изпълнено срещу заложено.
 • Намаляване на загуби с оптимално планиране на складовото стопанство, като оставите системата сама да изчисли необходимите материали по обекти по седмици и времето им за доставка.
 • Повишена рентабилност на обекта спрямо Вашия алогритъм на разпределение на общите разходи към активните обекти.

Пакетни цени

За Вашия бизнес предлагаме готови решения, които можете да започнете да ползвате веднага и са на разумна цена. Към тях имате месечна такса, включваща хостинг и бекъп на данни, както и 2 часа поддръжка и софтуерни актуализации.

Basic

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

 • 4 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа на месец
 • Софтуерни актуализации
Вземете Basic
nZoom+

€430

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 2500€ еднократна такса

 • 22 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа на месец
 • Софтуерни актуализации
Вземете nZoom+
Custom

Свържете се с нас за персонална оферта

Персонализиран

 • Допълнителни модули
 • Множество лицензи
 • Интеграция с множество системи
 • Обучение на екипите
 • Премиум поддръжка
Направете запитване

Mодули

Basic

Standard

nZoom+

Досиета на контрагенти

За всеки един клиент, доставчик и/или дистрибутор системата води автоматични досиета, в които се записват всички записи, които са асоциирани към тях. Системата може да разграничава различни типове контрагенти и за всеки един от тях запазва специфична информация, съобразена спрямо Вашите нужди. Допълнително системата поддържа контактна информация за всеки един контрагент – телефон, факс, e-mail, адрес и възможност за асоциирането на множество офиси и лица за контакти.
Специална справка показва цялата търговска информация относно взаимоотношенията с клиента – запитвания, оферти, протоколи от срещи, коментари, задачи.

Договори

 • В системата могат да се регистрират сключените договори с клиентите и доставчиците.  
 • Системата има възможност да проследява анексите по договорите и да напомня при тяхното изтичане. 
 • Възможност за организиране на процеса по одобрение на договори преди тяхното подписване.
 • Възможност за създаване на регистър на предварителните договори с клиентите и условията по тях.

Търговски процес и дейности

В системата могат да се водят всички запитвания и потенциални възможности за сделки от страна на клиенти. При необходимост запитването преминава през етап на оглед и регистрация на резултата от огледа и / или оценка на техническа изпълнимост. При по-малки обекти, от запитването могат да се пуснат запитвания за цени към доставчици за определени цени на материали, необходими за планирането на разходите по дейностите за изпълнение на обекта.

Обекти

В системата се регистрира целия документооборот, който е генериран за конкретния обект. Така се създава негово електронно досие, като в системата се описват различните етапи на обекта и тяхната продължителност, както и има възможност за съхранение в различни регистри на нормативните документи свързани с обекта. Част от тези нормативни документи могат да бъдат създавани от самата система въз основа на Microsoft Word форма, която може да се зареди в системата.

График изпълнение дейности

 • Когато даден договор стане активен, в отделен екран ръководителят на обекта създава График по дейностите, като разпредели извършването на дадена работа по календарни седмици.
  Впоследствие, чрез отчитане на извършена работа извършената работа се показва в Графика и се съпоставя планираното срещу реално извършеното.
 • При промяна в договора, това се отразява и в Графиците. Има маркери, които да показват на потребителя ясно, какво е било първоначално планирано и какво реално се извършва по конкретния договор.
 • При приключване на разпределянето, системата автоматично създава График за доставки на материалите. Системата следи за коя дата са необходими материалите и срока за тяхната доставка, и на тази база изчислява Препоръчителна дата, на която Ръководителя по обекта да си заяви тези материали.
 • Автоматично се изпращат напомняния, че наближава срокът за заявка на определени материали и техните количества.

Отчитане на извършена работа по обекти

Отговорникът на обекта е длъжен в края на всеки един работен ден да впише протокол за извършената работа по обекта като вложени материали, заработка и разпределението на заработката по работилата днес бригада. Има два начина на отчитане на работата спрямо начина на калкулиране на надника на работника – на часова ставка или на заработка и време за престой (поради неблагоприятни метеорологични условия или липса на материали). 

Заявка за материали и техника

Всички Заявки за материали могат да се следят и обработват посредством специален екран/справка. От този екран могат да се управляват заявките за материали по обекти. Показва се информация спрямо материали, доставчици и обекти. Има информация за количествата и техните статуси - дали са заявени/издадени, налично/запазено, поръчано или за поръчка. Могат да се следят важните за управителя срокове – за доставка, за кога са необходими материалите, както и препоръчителна дата за поръчка. 

Разходи по изграждане на обект

В системата могат да се калкулират преките и част от косвените разходи за изграждането на обект. В преките разходи са включени нарядите на бригадите, които работят на обекта, стойността на материалите и амортизацията на техниката/оборудването, с която е работено на обекта. Косвените разходи ще измерват горивото, което е изразходено по обекта, както и някои други общи разходи, които могат да бъдат разпределени между активните обекти.

Гаранции

В системата се взима предвид гаранцията за добро изпълнение и системата създава автоматични задачи на финансовия отговорник за поискване на сумата от клиента на компанията, както и да изплати на подизпълнителите на компанията задържаните от фирмата гаранции. 

Актуване

Извършените дейности могат да се актуват към възложителя. Системата разполага с екран, през който да се следи каква част от извършените дейности са актувани (и ако се реши да се издават фактури през системата, колко от актуваните дейности са фактурирани). Системата пази сканирано копие на подписания документ за прието актуване на извършеното от страна на клиента като част от документооборота, който се създава по даден обект.

Застраховки и други админ. процеси

В системата могат да се регистрират задължителните застраховки, необходими за функционирането на работната площадка и да се следи за тяхната валидност (както и за тяхното пускане и спиране). Допълнителен документооборот, свързан с различни законови или процедурни изисквания може да бъде електронизиран в системата.  

Справки

В системата могат да се следят паричният поток, стоковият оборот от доставчици, между складове и вложеното във всеки един обект. Може да се прави анализ на рентабилността на всеки един обект – както на тези които са текущи, така и на вече приключилите.

Складово стопанство

Системата предоставя пълнофункционален модул за управление на складовото стопанство с възможност за дефиниране на множество складове, междускладови трансфери, ревизии, партиди, серийни номера и срок на годност на артикулите, запазване на стока и приемо-предавателни протоколи. Складовото стопанство е интегрирано с оперативния модул на системата – например при издаване на протокол за извършена работа и вложени материали, системата може да отчисли от съответния склад изписаните артикули. 

Финансови документи

Системата може да генерира автоматично (при регистриране на периодичен договор) или ръчни фактури от текущата дейност на компанията, да следи плащанията по тях чрез ръчно въвеждане на банката или импорт от електронно банкиране или счетоводна програма. Всички първични и вторични счетоводни документи могат да бъдат експортирани към счетоводна програма заедно с контировките им.

Финансови справки

Системата идва с предефинирани справки за задължения на клиенти/доставчици, събираемост, приходи по пера и дейности. Могат да бъдат добавени допълнителни справки спрямо нуждите на мениджмънта за анализ на дейността и ефективността на отделните звена или отдели. В системата могат да се задават допълнителни дименсии за анализ на информацията чрез дефиниране на приходни и разходни центрове, пера и елементи и автоматично или ръчно разпределяне на приходите и разходите по тях. 

Строителни и обектови дейности

Една от най-обемните и времеемки части на системата е дефиниране и обновяване на строителните дейности и при необходимост създаването на анализ на обектови дейности. За анализа в системата се подават разходи за материали, необходими човекочасове и механочасове за изпълнението на единица от съответната дейност. Материалите се дефинирани с техните доставчици и са част от тази номенклатура, която формира складовото стопанство.

Оферти и количествено стойностни сметки

В системата се поддържат регистри на Оферти, които са изпращани към клиенти във връзка с техни запитвания, както и Количествено стойностни сметки, въз основа на които са създадени съответните оферти. При одобряването на конкретна оферта КСС ще стане основа за създаване на обект и договор за обект, като в договора се вписват сроковете, начините на разплащане при актуване. 

Инвентар/Техника и лични предпазни средства

Когато се закупува инвентар, той се въвежда в регистър, като се описват неговите характеристики. Инвентарът може да се зачислява от служител на служител чрез протоколи, да се следи неговото състояние и направени ремонти чрез въвеждане на съответните документи по тях и цялото движение, свързано с него. 
 

Регистър и досие МПС

 • В системата се вписват всички превозни средства на компанията с техните характеристики – марка, модел, кубатура, дата на закупуване, доставчик, гаранция и прочее. За всеки един автомобил се вписват датата на валидност на гражданска отговорност, каско, данъци, технически преглед. Системата създава автоматични напомняния на служителите, които отговарят за парка за изтичане на тези срокове. 
  За всеки един ремонт на превозните средства първо може да се минава през заявка за ремонт с нива на одобрение, след това да се попълва ремонтна карта с описание на извършения ремонт и километрите на превозното средство. 
  Справки могат да показват изтичащите дати за месеца, както и да се прави пълен анализ на направените разходи за всеки един автомобил. 

Човешки ресурси - досие служител

За всеки един кандидат/служител може да се вписва информация като:
- Контактни данни: три имена, дата и място на раждане, адрес за контакт, имейл, телефон;
- Данни от лична карта;
- Образование и компетенции;
- Позиция, отдел, ръководител и пр.
Могат да се прикачат различни документи като автобиографии, длъжностни характеристики, както и да се генерират и прикачат необходимите документи при назначаване и напускане.

Човешки ресурси - графици и контрол отработено време

В системата могат да се вписват графици на работа на различните отдели или служители. Чрез интеграция със система за контрол на достъп или ръчно вписване от страна на отговорника на обекта, може да се вписва реално отработените часове на служителите по обекти. Въз основа на тази информация, както и данни за болнични и отпуски, системата може да генерира справка по изискванията на Форма 76 за отработено време за месеца. 

Човешки ресурси - отпуски

В системата може да се включи модул за управление на отпуски с възможност за минаване на няколко нива на одобрение. Системата показва справка за отпуските по месеци и предупреждава преките  ръководители Х дни преди отпуската да влезе в сила.  Допълнителна справка може да показва отсъствията на служители по отдели за определен период от време. Възможност за пускане на заявки за отпуск и одобрение през мобилно приложение, като крайният документ трябва да бъде разписан ръчно или чрез електронен подпис за да се спазят изискванията на закона. 

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

Вземете Basic

€380

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1800€ еднократна такса

Вземете Standard

€430

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 2500€ еднократна такса

Вземете nZoom+

Какво споделят за nZoom

БЧК

“В лицето на служителя ви Силвия Кирилова имаме ежедневна подкрепа. Винаги ни съдейства да допълваме възможностите на nZoom.”

Главен експерт Водно спасителна служба

Марио Бързачки

Клиенти, които ни се довериха