Направете запитване

Пакетно решение

Производители на щори и дограми

Повече проследяемост на производствения капацитет и процес с по-малко време и човешки ресурс

Основни предизвикателства

 • Координирането на няколко човека, които трябва да взимат размери на множество адреси всеки ден съобразно изискванията на клиентите, може да е източник на постоянни проблеми и нерви
 • Ценообразуването и оферирането при дограмите и щорите се базира на клиентските специфики. И докато при дограмите системите за производство могат да дадат бюджет, при щорите/комарниците нещата са свързани с много условности – категория плат, размери и т.н. Добавяме към тях и различни видове отстъпки и работа с партньори. Ако процесът не е автоматизиран, грешките в ценообразуването са неизбежни.
 • Определяне на срокове спрямо (авансовото) плащане и планирането на графика на производството е динамичен процес и ръчното му правене с помощта на Excel изисква да отделите хора, които да се занимават само с това (губи се ефективност).
 • Монтажните и строителни дейности често са част от ангажиментите поети към клиента – тяхното проследяване, генериране на необходимите документи и отчитането на свършената работа особено през активния летен сезон води до сериозни напрежения в колектива.
Запазете час за разговор

Отнема по-малко от минута

Запазете час за разговор

Защо да ни изберете

 • Спестяване на време и човешки ресурс - попълване на информацията само по един път , офертата се прехвърля към поръчка, оттам към производствена поръчка, протокол от монтаж и прочее.
 • По-малко грешки и пропуснати ползи - автоматизирано ценообразуване на различните видове щори и комарници спрямо вашите правила и матрици с цени.
 • Повишена производителност - поддръжка и корекция на графици за проследяване на взимане на размери, производство и монтаж показват заетостта на екипите, изчисляват необходимото време спрямо обема на поръчката.
 • Повече потенциални клиенти - модулът за работа с дистрибутори ще ви даде възможност да разширите бизнеса си.
 • Повишени приходи - интеграцията със системите за производство на дограми и стъклопакети дава възможност на служителите ви да се занимават с разширяване на бизнеса, а не с въвеждане на информацията по няколко пъти.

Пакетни цени

За Вашия бизнес предлагаме готови решения, които можете да започнете да ползвате веднага и са на разумна цена. Към тях имате месечна такса, включваща хостинг и бекъп на данни, както и 2 часа поддръжка и софтуерни актуализации.

Basic

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

 • 5 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа на месец
 • Софтуерни актуализации
Вземете Basic
Standard

€380

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1800€ еднократна такса

 • 9 модула
 • Хостинг
 • Бекъп на данни
 • Поддръжка - 2 часа на месец
 • Софтуерни актуализации
Вземете Standard
Custom

Свържете се с нас за персонална оферта

Персонализиран

 • Допълнителни модули
 • Множество лицензи
 • Интеграция с множество системи
 • Обучение на екипите
 • Премиум поддръжка
Направете запитване

Mодули

Basic

Standard

nZoom+

Търговски процес

 • Позволява съхраняване на база данни за контрагентите, въвеждане на запитвания от потенциални или настоящи клиенти и следене тяхното развитие към оферта/договор/поръчка. 
 • Създаване и печатане от системата на оферти и договори/поръчки с автоматично изчисляване на ценовите предложения на всички предлагани от компанията щори/комарници на база въведен тип продукт, размери и тип клиент (дистрибутор или краен клиент). 
 • Съхранение на информация за статуса на запитването - взет ли е размер, кога ще се извърши монтажа. 
 • Налична функционалност "Управление на взаимоотношенията с дистрибутори", която позволява генериране на различни ценови листи за всеки дистрибутор и приложимите за него отстъпки и бонуси.

Графици за планиране и проследяване на дейността

 • График за взимане на размери с възможност за графично проследяване на заетостта на размерчиците, автоматично предложение от страна на системата за време за взимане на размери спрямо продуктите, които трябва да се взимат от клиента. 
 • Възможност за генериране на договор/поръчка от страна на размерчика и отчитане на плащания към нея. Може да се разпечатва дневен график на размерите, който да се дава на съответния размерчик с адреси, телефони, уговорени часове и задачи за всеки един ден.

Финанси

 • Система за изчисляване и следене на баланси, депозити и бонуси на контрагенти, които да се изчисляват по време на въвеждане на договор/поръчка. 
 • Управление на финансите на компанията – издаване и въвеждане на първични счетоводни документи (приходи и разходи), управление на каси, банкови сметки и т.н. 
 • Позволява автоматично заприхождаване на платени аванси, коригира размера на взетия депозит при промяна на поръчката. 
 • Обхваща и следи целия паричен поток на фирмата, завеждане на плащания от страна на клиентите, разпределено по поръчки.
 • Позволява генериране на справки за движението на паричния поток, структурирана информация за приходната и разходната част по продукти, генериране на данни за финансовата рентабилност на компанията. 

Управление склад

Позволява продажба на единични артикули, които не са свързани и съответно вложени в производството на дограма, в обекта на продажба и автоматичното им изписване от склада.

Производство

 • Управление на производствен процес посредством планиране на производството на отделните типове продукти спрямо срока на приключване на отделните поръчки/договори.
 • Създаване на заявки за производство от договорите/поръчки. 
 • Възможност за задаване на капацитет на отделните цехове и следенето на тяхната заетост. 
 • Възможност за отбелязване от самия график на производство, дали даден продукт е произведен или не.

График за доставки

Системата поддържа график доставки на готова продукция/изпълнени поръчки, които трябва да се доставят до определени клиенти/дистрибутори. Заявки за доставки се създават автоматично на база крайния срок на поръчките, като има възможност да се дефинират предварително превозни средства, с техния конкретен капацитет на вместимост по тип/вид продукт (щори, дограма, комарници и т.н.)

Човешки ресурси

Предоставя възможност за изчисляване на допълнително възнаграждение на служителите, съхраняване на база данни от досиета на служителите, управление на отпуските, справки за отсъствия на служителите, електронна форма за подаване и одобряване на командировъчни, графици за работни смени.

Инвентар и превозни средства

 • Позволява вписване на всички превозни средства на компанията и техните характеристики. 
 • Генерира заявки за ремонт, които следва да бъдат одобрявани. 
 • Позволява изготвяне на пълен анализ на направените разходи за всеки един автомобил. 
 • Съдържа функция "Инвентар" и "Лични предпазни средства", която позволява създаване на досие на инвентар и отделна номенклатура с ЛПС, които се заприходяват в склада на ЛПС.  

Монтаж

 • Управление на процеса по монтиране на готовата продукция посредством заявки за монтаж, които да се генерират автоматично от поръчки/договори спрямо техния прогрес. 
 • Формиране на екипи и заделяне на бюджет за консумативи по различните монтажни дейности на отделните продукти.
 • Проследяване на процес по монтиране на готови поръчки и отчетността им посредством Протоколи за преминал монтаж.

Вътрешна комуникация и координация

Вътрешно информационно табло, в което се публикуват различните видове съобщения към служителите и задаване на задачи към тях. Чрез единен календар в рамките на цялата организация се следят срещи, ангажименти, оперативки, регулярни събития, протоколи от проведени срещи.

€330

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1300€ еднократна такса

Вземете Basic

€380

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 1800€ еднократна такса

Вземете Standard

€430

на месец без ДДС

5 лиценза

+ 30€ допълнителен лиценз

+ 2500€ еднократна такса

Вземете nZoom+

Какво споделят за nZoom

Пластхим-Т АД

“БГСервиз – за нас това е компания със специално отношение към клиента.”

Изпълнителен директор

Галин Георгиев

Клиенти, които ни се довериха