ЗАЩО nZoom

Наясно сме, че не всеки бизнес софтуер е подходящ за всяка компания и поради тази причина всеки проект по внедряване започва с детайлен анализ на нуждите на клиента. Опитът ни като консултанти по внедряване на различни информационни системи ни научи, че изборът на бизнес софтуер е дългосрочно и важно решение, от което може да зависи и развитието на една компания. Затова в много случаи реализираме така наречените proof-of-concept – персонални версии с тестови сценарии, които да покажат как би се държала системата в реалните условия на Вашия бизнес

ИЗБЕРИ nZOOM

Искаме да бъдем част от успеха Ви и сме готови да Ви помогнем да постигнете целите си.

 • Надежден български партньор с дългосрочна визия за развитие
 • Отлично оценена от нашите клиенти система за текуща поддръжка и обслужване
 • Говорим Вашият език и се адаптираме към уникалните нужди на всеки един клиент
 • Сигурност и защита на информацията подсигурена от процеси за сигурност и успешно преминали penetration тестове

11 БАЗОВИ ЕЛЕМЕНТА

nZoom се състои от ядро, което включва управление на контрагенти и документооборот. Към тях могат да се включат допълнително до 9 елемента спрямо поставените цели на проекта. Тези елементи се персонализират и комбинират в клиентски модули. Към настоящия момент имаме разработени повече от 160 подобни модули. Повече информация ще можете да видите от графиката, а като кликнете върху всеки един сектор ще научите повече информация за конкретния елемент.

 • Дефиниране на различни типове контрагенти –възможност за каталогизиране и описване по параметри на различните контрагенти (например време за доставка, условия за разплащане и т.н.)
 • Възможност за асоцииране на множество обекти и лица за контакт към един контрагент – лицата за контакт могат да бъдат разпределени между отделните служители на фирмата, като всеки един от тях може да управлява взаимоотношенията с разпределеното му лице за контакт
 • Възможност за описване на холдингови структури и свързани лица
 • Автоматично създаване на история на взаимоотношенията с контрагентите – изпълнени проекти, генерирани документи, изпълнени и текущи задачи и пр.
 • Система от тагове на клиенти за по-гъвкаво описание и възможност за филтриране на списъци по прецизни критерии
 • Портални потребители – възможност за достъп на контрагенти до част от вътрешната система. Съобразно зададените права, порталните потребители могат да създават документи или задачи в системата и/или да следят прогреса на генерираните от тях записи, коментари или отчети.
 • Генериране на документи по готови шаблони – позволява единен изглед и структура на документи, създадени от различни потребители.
 • Преобразуване на документи при запазване на общата информация (например преобразуване на оферта в договор).
 • Общи документни шаблони – при промяна на фирмените бланки корекциите се нанасят еднократно и всички потребители имат достъп единствено до последната, одобрена версия.
 • Автоматично задаване на уникален входящ, изходящ или вътрешен номер, в съответствие с ISO-стандартите (заместват хартиените дневници на документи).
 • Автоматично попълване на наличната информация – достатъчно е данните за клиента да бъдат въведени еднократно, за да се копират автоматично върху всеки следващ документ, където са необходими.
 • Цялостна организация на документооборота – системата проследява връзките между отделните документи, служители и отдели и поддържа възможност за задаване на етапи, през които трябва да премине даден типов документ.
 • Разпределяне на документите по отдели и служители – възможност за лесно и бързо пренасочване и назначаването на всеки документ към конкретен служител.
 • Електронни уведомления за нови и просрочени документи и събития, възможност за ескалиране на събития при просрочване.
 • “История” на документите: системата съхранява данни за автора и датата и часa на създаването на всеки документ и информация за последващите промени (дата и час, име на потребител). Лесно може да бъде направена справка кой, кога и какво е променял по всеки документ в системата или колко часа са минали между разпределението на документ към даден отдел и поемането му от конкретен служител.
 • Описание на взаимовръзки между проекти – възможност за свързване на два проекта или дефиниране на подпроекти към даден проект.
 • Фази на проекти – с цел по-добра отчетност и следене на развитието на даден проект, nZoom поддържа разделяне на проекта на фази и следене на сроковете на всяка една от дефинираните фази.
 • Връзки между проекти, документи и задачи –лесен достъп до всички свързани документи или задачи от екрана за управление на проекта.
 • Планиране на ресурси по проекти – възможност за планиране на бюджет и човешки ресурс, необходим за успешното приключване на проекта. Справката за отчетено време по проекта ще даде представа на управляващия проекта, как вървят нещата спрямо предварително начертания план.
 • Създаване и редактиране на задачи с различни атрибути: начало, срок, приоритет, статус, повтаряемост и т.н.
 • Възможност за създаване на шаблони за задачи с предварително попълнени данни за повтаряеми действия
 • Разпределяне на роли по задачите – изпълнител, отговорник, наблюдаващ или взимащ решение с възможност за проследяване на отговорностите на всеки конкретен потребител
 • Отчитане на работа по задачи – nZoom генерира времеви листове (timesheets) на база въведената информация за извършени дейности по задачи и проекти. Отчитането на време може да стане с ръчно въвеждане на продължителност на работа или с помощта на хронометър, който автоматично отчита времето, през което потребителят е ангажиран с конкретна задача
 • Следене на взаимосвързаност по задачи – задаване на познатите от софтуери за управление на проекти взаимоотношения Start – to – Finish, Finish – to – Finish и пр.
 • Ескалиране на задачи – при изтичане на срокове на задача или настъпване на някакви други събития, системата може да изпраща съобщения на всички изпълнители или на техните преки ръководители или направо да преназначи задачата.
 • Корпоративен календар с права за видимост на събития по потребител.
 • Възможност за „лични” събития, напомняния, повтаряеми събития, изпращане на покани за срещи към външни за системата лица.
 • Възможност за следене на изразходен ресурс – в системата можете да конфигурирате по кои типове задачи, проекти, документи искате да бъде отчитано изразходеното от служителите време. Информацията може да се използва за следене на ефективност на проекти, изготвяне на отчети към клиенти, фактуриране на извършена работа и анализ на представянето и ефективността на служителите.
 • Обобщен екран за справки на време – системата дава възможност на едно място да видите всички седмични отчети, както и да добавите бързо множество отчети по записи. Системата сумира изразходваното време по дни, така че да можете да следите вашата текуща ефективност.
 • Хронометър –при длъжности, които работят последователно много задачи е подходящо употребата на хронометъра в системата. При неговото стартиране той започва да „измерва“ времето, което е отделено за конкретна задача и при спиране попълване данните в отчета за извършена работа и за вас остава просто да опишете какво е направено.
 • Шаблони на отчети – ако извършвате еднотипна дейност, която трябва да се отчете в системата, можете да си подготвите предефинирани шаблони за отчети. Така с два клика ще можете да добавяте поредния отчет за извършена работа.
 • В nZoom има разработена опростена система за следене на складови наличности. Системата дава възможност за проследяване на движението на стока , прехвърляне между собствени складове, изписване за брак и извършване на ревизия. Решението е подходящо за компании, които искат да следят инвентара в компанията си или имат опростени складови операции. Ако Вашата компания има нужда от пълнокръвно складово решение, тогава най-добрият вариант е да се избере специализиран складов софтуер, който да отговори на всичките Ви изисквания.
 • Регистриране на договорите и анексите и визуализация на актуалните клаузи по всеки договор.
 • Проследяване на изпълнението на еднократните договори: например колко артикула са доставени на клиента и колко остава да бъдат предадени, докъде е стигнала финансовата част на договора – колко фактури са издадени, кои от тях са платени и т.н.
 • Управление на текущи договори: системата има възможност да планира във времето и следи издаването на фактури и падежа на плащанията по тях.
 • Възможност за проследяване на по-сложни договорни взаимоотношения с променливи плащания.
 • Договорното взаимоотношение се свързва към контрагент и комуникира с останалите модули на системата – финанси, планиране, склад, документи.
 • Проследяване на салда по каси и банкови сметки.
 • Разпределяне на плащания по продажби и фактури.
 • Прогнозиране на бъдещи парични потоци.
 • Анализ на паричните потоци по пера и приходни/разходни центрове.
 • Базово бюджетиране, планиране на парични потоци и създаване и проследяване на погасителни планове на некоректни платци.
 • Информацията, която се въвежда в рамките на системата може след това да бъде анализирана със справките, които се дефинирани спрямо нуждите на конкретния клиент. Тя може да бъде представена в табличен вариант (за експорт и анализ в Excel) или като графики (за изпращане под формата на PDF документ). Данните сочат към записите, които са техен първоизточник, така че от самата справка могат да се разгледат детайлно техните характеристики.
 • Полезна за потребителите е и възможността резултатите от справките да се използват за автоматизирано създаване на масови писма за известяване (например официално писмо за просрочени задължения) или финансови документи (генериране на фактури въз основа на справката за изработена работа и часова ставка по договори). Този метод на работа позволява да се спестява значително количество часове при нашите клиенти.
 • Портални системи – Системата позволява да създавате портали за вашите клиенти, в които те да влизат с персонални имена и парола. В портала, те могат директно да добавят нови документи (например заявки, поръчки, оплаквания), да преглеждат техния статус, както и да дават обратна връзка по документи, които са насочени към тях (например одобряване на визия на реклама). Допълнително системата може да им показва синтезирана информация под формата на справки (например неплатени фактури, изтичащи гаранции).
 • Вход за партньори – С подобна функционалност може да бъде пусната системата и при работа с доставчици или партньори. Мултиезичността на системата позволява всяка една страна да разглежда системата на собствения си език, което я прави подходяща за компании с мрежа от контакти в различни страни.
 • Права – Чрез системата от права в системата можете много детайлно да контролирате до кои записи в системата да дадете достъп на вашите контрагенти.

КЛИЕНТИТЕ НИ СА И НАШИ ПАРТНЬОРИ

Държим на думата си и изпълняваме ангажиментите си. Това ни помогна да спечелим доверието и изградим дългосрочни партньорства с утвърдени български и световни компании.

+

Marcellamoda

БЕЗ КОМПРОМИС В КАЧЕСТВОТО

Поддържаме сертификация по ISO стандартите от над 9 години. Текущо фирмата е сертифициранапо ISO 9001 (контрол на качество),ISO 27000 (информационна сигурност), ISO 20000 (внедряване, поддръжка и разработка), ISO 14000 (околна среда).