nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


Решения


CRM...


Браншови Решения...


Адвокатски Кантори


Агенции за преводи


Агенции недвижими имоти


Архитектурни бюра


Консултантски компании


Проектантски компании


Сервизни компании


Строителни компании


Счетоводни къщи


Събиране лоши вземания


Списък


Управление Отдели...


Накратко


Документооборот


Управление на качеството


Управление човешки ресурси
Софтуерно решение за счетоводни къщи

Нуждата от бизнес софтуер за счетоводни компании обикновено се свързва с контрол и проследяване на срокове. Счетоводните къщи ежедневно получават десетки задачи от техните клиенти, като повечето от тях са свързани с конкретни крайни срокове и изискват координация на няколко служители от счетоводната къща. В зависимост от клиентската база, проблем може да се окаже и следенето на договорите с клиентите, подписаните анекси и сумите които трябва да се фактурират регулярно. Ще разгледаме кои елементи на работата на счетоводните къщи, можем да улесним чрез използването на нашата система.

Управление на взаимоотношенията с клиента (CRM)

При повечето счетоводни компании, управлението на търговския процес не е фокус, за сметка на това се отделя голямо внимание върху текущата грижа за клиента. Чрез софтуерното решение nZoom клиентите Ви могат да получат достъп до собствен мини-портал, в който да свалят финансовите си документи от минали години, да подадат нова заявка за изготвяне на документ или задача за свършване на определена услуга. Ще могат да получат информация и за извършената за тях работа за определен период от време или да подават фактурите, които са издали. Разбира се софтуерът позволява, всяка една счетоводна къща да има възможност да прецени до каква част от тази информация иска да имат достъп нейните клиенти.

Досие Клиент
nZoom - Досие Клиент
Задача от клиент
nZoom - Задача от клиент
Нормативна база
nZoom - Нормативна база

Вътрешна организация и отчитане на работата

Спецификата при оперативната работа на счетоводните къщи е повторяемостта на дейностите и техните крайни срокове. На практика месечно за всяка една компания трябва задължително да се извършат определен набор от дейности – подаване на ДДС декларация, изготвяне на осигуровки за плащане и т.н. Чрез nZoom тези задачи могат да се създават автоматично и да се разпределят по счетоводителите спрямо тяхната ангажираност към фирмата. Единственото което трябва да следи мениджъра / координатора е дали основните задачи се изпълняват качествено и в срок. По всяка една от автоматично създадените или допълнително въведени задачи и документи могат да се вписват отчети, като спрямо типа операция, можете да имате различни възможности.
  • Добавяне на отчет с един клик при извършване на повтарящи се рутинни операции
  • Засичане на извършеното време с хронометър в системата, като за отчета ще е необходимо да се укаже типа работа и конкретно извършеното
  • Специален екран за отчитане на работа, който под формата на календар показва досега вписаната работа за седмицата ( с тотали за всеки един ден). Нов отчет може да се добавя при клик върху календара и свободно добавяне на нови отчети.

Списък задачи
nZoom - Списък задачи
Заявка за разход
nZoom - Заявка за разход
Отчитане време
nZoom - Отчитане време

Документооборот и архивиране

Голямото количество документооборот, който минава през счетоводните къщи, го прави неефективен за неговото дигитализиране в софтуера. За сметка на това, през системата е добре да се пазят регистри на приемо- предавателните протоколи за документи на отделните фирми, пълномощните, чрез които клиентите упълномощават счетоводителите да ги представляват пред НАП и т.н. Допълнително в софтуера може да се изгради дигитално копие на разположението на архива, а именно регистър на папките, тяхното съдържание и физическо разположение.

Билинг и фактуриране

Чрез описване на договорните взаимоотношения с клиентите – дати на фактуриране, периодичност и услуги, влизащи в таксата, nZoom може да автоматизира издаването на месечните фактури на клиентите. Месечната сума може да е твърда или да се изчислява въз основа на обработеното количество документи – всичко зависи от Вашия начин на работа. Към така изброените възможности, можем да добавим модули за управление на човешките ресурси, административните процеси в компанията, но всичко зависи от Вашите настоящи нужди и изисквания. Свържете се с нас да ги обсъдим и уточним оптималната за Вас софтуерна система за управление.

Назначаване
nZoom - Назначаване
ППП Документи
nZoom - ППП Документи
Отпечатка ППП
nZoom - Отпечатка ППП
Към така изброените възможности, можем да добавим модули за управление на човешките ресурси, административните процеси в компанията, но всичко зависи от Вашите настоящи нужди и изисквания. Свържетесе с нас да ги обсъдим и уточним оптималната за Вас софтуерна система за управление.

Софтуер за счетоводни къщи накратко:
  • Автоматично създаване и следене и координация на ежедневно постъпващите задачи от клиенти.
  • Регистри на документи и съдържание и местоположение архивни папаки
  • Он-лайн достъп на клиентите до техните счетоводни документи - ОПР, Баланси, справки и бланки.
  • Следене на договорните взаимоотношения с клиентите и автоматично издаване на фактури за месечните такси за услуги.


Copyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2019. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас