nZoom

EnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти
+ 359 2 462 7000


Решения


CRM...


Браншови Решения...


Адвокатски Кантори


Агенции за преводи


Агенции недвижими имоти


Архитектурни бюра


Консултантски компании


Проектантски компании


Сервизни компании


Строителни компании


Счетоводни къщи


Събиране лоши вземания


Списък


Управление Отдели...


Накратко


Документооборот


Управление на качеството


Управление човешки ресурсиБраншови решения

Търговски компанииЕдинен регистър за всички входящи запитвания


Стандартизиране на образци за единен изглед на всички документи, създавани в хода на търговския процес - оферти, договори, фактури, протоколи и др.


Възможност за справки в реално време или за минал отчетен период по всякакви критерии.


Пълна история на отношенията с всеки контрагент на компанията.

Адвокатски канториПълна история на взаимоотношенията и проследимост на работата по клиенти и дела.


Автоматизиран процес на отчитанеи фактуриране на извършената работа по различни задачи.


Общ календар за предстоящи дела, срещи и други събития.


Управление на документооборота, свързан с работата по клиенти.


Досиета на служители, планиране на нужните обучения.

Агенции за преводиЕлектронно проследяване на пътя на всяка една поръчка за превод на клиента. Цялата дейност по получаването, разпределянето, превеждането и редактирането на преводите се осъществява изцяло през системата.


Следене на разчетите с преводачите и клиентите - колко пари за каква работа се дължат и изчисляване на печалбата за период от време, по преводачи и прочее.


Изцяло се покрива стандарта БДС 15038:2006 за извършване на услуги по преводи.

Архитектурни бюраРегистриране на всички проекти, по които бюрото работи с управление на задачите, документите и събитията, които произтичат от него. Бюджетиране на човекочасове и финанси за всеки един етап на проекта. Визуализация на графични файлове в самия проект.


Възможност за работа с мрежа от подизпълнители, които да имат достъп до системата (проектанти ВиК, електро и прочее) и следене изпълнението на общите задачи.


Отчитане на работното време на архитектите и следене на тяхната ефективност.

Проектантски фирмиПроследяване на проектите, по които проектантите работят - етапи, срокове, бюджети, документи, задачи.


Управление на търговския процес на компанията и взаимоотношенията с клиенти.


Електронен административен документооборот и регистри на наличните активи на компанията и тяхната поддръжка.


Управление на взаимоотношенията с партньори и възложители.

Агенции за недвижими имотиРегистриране и управление на всички имоти, които се предлагат и на търсенията на клиентите на агенцията.


Управление и генериране на документооборота на агенцията - протоколи от среща, предварителни споразумения, договори.


Координация на ангажиментите на агентите и следене на взаимоотношенията с клиентите на агенцията.


Финансови справки и следене на касова/ банкова наличност. Изчисляване на допълнителната заработка на агентите в зависимост от приключените и платени проекти.


Възможна интеграция с уеб-страница за визуализация на имотите.

Рекламни агенцииЦентрализация и проследимост на взаимоотношенията с клиента.


Следене на задачите, бюджетите и документацията, свързана с всеки един отделен проект.


Управление на взаимоотношенията с доставчиците - договори, ценови условия, оценка на работата им.


Възможност VIP клиентите да имат достъп до системата за одобрение на визии на реклами, текстове, сценарии на събития и прочее.


Финансов анализ на всеки един проект и отдел на рекламната агенция.

Консултантски компанииУправление на взаимоотношения с клиента и търговски процес - възможност за обвързване на документооборота и задачите към контрагентите.


Проследяване на процеса по управление на проектите и отчитане на времето и ресурса, които са били вложени в него.


Общи задачи и календари за координация на свършената работа.


Електронен административен и текущ документооборот.

Застрахователи, Застрахователни посреднициУправление на юридически отдел, отдел вътрешен контрол и документооборот.


Управление на търговски процес.


Управление на партньорски канал - оторизация на посредници, подаване на оферти към посредниците, следене на оплаквания и казуси в мрежата.

Кредитосъбиратели, Частни Съдебни ИзпълнителиЕдин регистър на всички клиенти и поръчки, по които се работи.


Отчитане на прогреса по работата и следене на документооборота по всяка една поръчка.


Изчисляване на дължимите от възложителя суми въз основа на събраните суми от некоректните платци. Баланс на всеки един проект - инвестирани средства срещу постъпления.

Rent-a-car компанииРегистър на всички регистрирани договори за наем на автомобили и водачи, които ще имат право да управляват наетото средство.


Проверка на наличност на вид кола за даден период от време.


Генериране на договорите за отдаване под наем и протоколите при приемане и предаване на автомобила.


Следене на всички действия и разходи по поддръжката на колите, както и на сроковете за изтичане на плащане на данъци, подновяване на застраховки, винетки и т.н.

Фирми за производство и монтаж на дограми, стъкла, камини, вратиУправление на търговския процес - запитвания, изготвяне на оферти, подписване на договори.


Проследяване на поръчките на клиенти, изготвяне на графици за производство и монтаж.


Документиране на посещенията при клиента за оглед и вземане на размери, монтаж и отстраняване на проблеми.


Управление на процеса по рекламации от страна на клиента и отстраняването им.


Следене на заработката на всяка една бригада / служител въз основа на събраната информация.

Счетоводни къщиСледене и координация на ежедневно постъпващите задачи от клиенти.


Он-лайн достъп на клиентите до техните счетоводни документи - ОПР, Баланси, справки и бланки.


Следене на договорните взаимоотношения с клиентите и автоматично издаване на фактури за месечните такси за услуги.

Фирми за управление на затворени комплекси / бизнес площи / търговски обектиДостъп до клиентите / наемателите до системата, за да се проследяват всички подадени проблеми, оплаквания, обратна връзка.


Управление на доставчиците и следене на извършената от тях и фактурираната работа.


Автоматично генериране на фактури въз основа на подписани договорни взаимоотношения.


Нотификация и генериране на уведомителни писма на длъжници, подписване на погасителни планове, следене за тяхното изпълнение.

Строителни компанииУправление на търговски процес и координиране на участието по процедури за възлагане на обществени поръчки.


Електронно управление на заявките за разходи по обекти и техен анализ.


Управление на договорните взаимоотношения -следена на срокове по договори, актуване, финасов баланс на договора.


Упражняване на вътрешен контрол по разходване на материали и механизация и вложени човекодни труд.


Проследяване на административните процеси и документооборот, застраховки, банкови гаранции и прочее.

Сервизни организациииКоординация на всички приемни с централния сервиз - подаване в реално време на поръчки, заявки, статуси.


Възможност клиента да проверява в реално време статуса на поръчката си и да се известява при нейното приключване.


Проследяване на моментното натоварване на сервизните специалисти и следене на извършената работа от тях за период от време.


История на всички дейности, които са извършвани върху един и същи артикул.


Възможност за достъп на фирмите, чийто стоки се сервизират гаранционно в сервиза - електронно отчитане и фактуриране на извършената работа.СписъкCopyright © БГСервиз ООД, 2010 - 2019. | Уеб дизайн Webrich ServicesEnglishКонтактиКарта на сайтаFAQВход за клиенти


nZoomФункционални МодулиРешенияЗа Нас